اولین مسابقه رنگی (الوان)درتاریخ مسابقات مسافتی درایران

عبدالرضا رخ   ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۷

محل رهاسازی:ایلام
تاریخ رهاسازی:98/11/15
مسافت هوایی:405کیلومتر
ساعت رهاسازی:08:06
برای دیدن نتایج به صورت فایلpdfبا ما در ارتباط باشید